Obchodní podmínky

Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry, 373 71, IČO: 05421331

Elektronická pošta prodávajícího (email): info@kolotocik.cz, tel.: +420727873903

pro prodej a půjčování zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové na adrese https://kolotocik.cz

Obchodní podmínky pro prodej zboží

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry 37371, identifikační číslo: 05421331, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://kolotocik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 3.9.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • v hotovosti v místě provozovny prodávajícího uvedené v kontaktech;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1778483028/3030, vedený u společnost Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostě prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8 Vrátí-li kupující zboží bez naší originální visačky nebo v poničeném či opotřebovaném stavu, má prodávající právo na ponížení vrácené částky, a to v přiměřené částce, o kterou bude snížena tržní hodnota zboží.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, kromě těch, které jsou uvedeny v popisu zboží. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      U bazarového zboží neplatí záruční doba 24 měsíců. Pokud má zboží vadu, která nebyla v popisu uvedena, může kupující uplatnit reklamaci ihned při převzetí. Prodávajícímu musí být zboží odesláno nejdéle do 14 dnů od převzetí zboží. Po uplynutí této doby již nelze zboží reklamovat.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zásilky zasílané na dobírku nebudou přijímány.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kolotocik.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ZDE


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Průběžná 21, Hůry, 37371, e-mail: info@kolotocik.cz

V Českých Budějovicích, dne 5. 1. 2023


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamaci ohlaste vyplněním reklamačního formuláře či zasláním na e-mail info@kolotocik.cz a to ihned, co si vady všimnete. Obratem vás budeme kontaktovat a domlouvat se s vámi na dalším postupu.

Reklamaci nelze možné uplatnit po uplynutí reklamační lhůty, která činí u nového zboží 24 měsíců a u bazarového zboží 14 dní.

Reklamace řešíme následovně:

 • Po ohlášení reklamace vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
 • Budeme po vás vyžadovat popis a fotografii vady.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že se většinou jedná o levné bazarové zboží, kolikrát se nám nevyplatí hradit dopravné k nám, a je pro nás schůdnější se s vámi domluvit na přiměřené slevě, vystavení kupónu nebo na vrácení celé částky za zboží (bez toto, abyste zboží zasílali zpět).
 • V případě, že se domluvíme na vrácení zboží a posouzení reklamace, reklamované zboží odešlete na adresu uvedenou v kontaktech a reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o bazarové či outletové zboží, nedokážeme vám zajistit výměnu zboží nebo opravu vady a vždy vracíme částku za zboží v podobě kupónu či na váš bankovní účet.


Všeobecné obchodní podmínky Půjčovny

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb půjčovny movitých věcí: Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry, 373 71, IČO: 05421331 jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a třetí osobou prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.kolotocik.cz (dále jen „on-line půjčovna“), na které je zveřejněna nabídka produktů na vypůjčení. Vypůjčitel je fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím půjčovatele objedná zboží (dále také jako „vypůjčitel „).

2. Prodávající a kupující si mohou svá vzájemná práva a povinnosti změnit či upřesnit jinak než v těchto VOP a to pouze písemnou formou. Taková ujednání pak mají přednost přes ustanoveními VOP.

3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o výpůjčce lze uzavřít v českém jazyce.

4. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

5.Potvrzením objednávky dává vypůjčitel souhlas s těmito obchodními podmínkami.

II. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Vypůjčitel je povinen používat vypůjčené věci obvyklým způsobem a to pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Všechny věci mají být používané dospělou osobou nebo pod jejím dohledem. Obzvláště v případě, že věci mají věkové upozornění, neměli by mladší děti věci užívat, už vůbec nesmí nechat dospělá osoba s těmito věcmi bez dozoru. Před používáním vypůjčených věcí je třeba odstranit veškerý obalový materiál.

2. Vypůjčitel je povinen zacházet s půjčenými věcmi šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na těchto půjčených věcech a k jejich nadměrnému opotřebení či krádeži. 

3. Vypůjčitel je povinen vrátit zpět půjčené věci kompletní, plně funkční, čisté a zabalené.

4. Poskytovatel je povinen po vrácení vypůjčitelem desinfikovat věci a to prostředkem, který je pro daný výrobek vhodný v souladu s instrukcemi od výrobce.

III. OBJEDNÁVKA

1. Vypůjčovatel může objednat zboží přes webovou stránku www.kolotocik.cz, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím sociálních sítí. Takto učiněná objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodej ve znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

2. Vypůjčitel při každé objednávce musí uvést své jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, je-li odlišná od adresy fakturační, telefonní číslo, e-mail, název a množství objednávaného zboží. Fyzická či právnická osoba podnikající uvedete také IČO a DIČ. Tyto údaje budou ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi poskytovatele a vypůjčovatelem a nebudou poskytnuty třetí osobě, s výjimkou osoby zajišťující přepravu zboží.

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému poskytovatele a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi půjčovatelem a vypůjčovatelem. Poskytovatel zašle půjčitelovi e-mail o přijetí objednávky poté, co zkontroluje dostupnost zboží. Tímto se stává objednávka závaznou pro obě smluvní strany.

4. Vypůjčitel má právo stornovat objednávku před expedicí (předání zásilky dopravci) nebo před osobním vyzvednutím, a to zdarma bez poplatku. Vyexpedovanou objednávku již stornovat nelze.

IV. UZAVŘENÍ SMLUVY O VÝPŮJČCE

1. Poskytovatel je vlastníkem nebo má písemný souhlas od majitele movitých věcí nabízených k výpůjčce prostřednictvím on-line půjčovny.
2. Webové rozhraní on-line půjčovny obsahuje informace o movitých věcech a jejich dostupnosti, tj. informaci o tom, zda jsou k dispozici pro vypůjčení nebo zda jsou aktuálně vypůjčeny třetí osobě. Poskytovatel si vyhrazuje možnost opravy zjevné chyby v informacích o movitých věcech.
3. Množství movitých věcí, které si může uživatel současně vypůjčit není omezeno.

4. Pro objednání výpůjčky movité věci vyplní výpůjčitel formulář ve webovém rozhraní on-line půjčovny (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména informace o:

a) vypůjčovateli včetně kontaktních údajů,

b) označení movité věci, kterou si chce uživatel vypůjčit, a určení počtu kusů (movité věci vloží vypůjčovatel do elektronického košíku ve webovém rozhraní on-line půjčovny),

c) údaje o požadovaném způsobu předání movité věci – vypůjčitel uvede, zda chce movitou věc zaslat na svou adresu, do výdejního místa prostřednictvím dopravce, nebo zda si movitou věc převezme osobně na výdejním místě určeným poskytovatelem.

5. Veškerá prezentace movitých věcí uvedená v on-line půjčovně je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o výpůjčce těchto movitých věcí. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o výpůjčce, a to zejména s osobami, které dříve porušily povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených s poskytovatelem. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Poskytovatel zasílá movité věci určené k výpůjčce výhradně v rámci území České republiky.

7. Před zasláním objednávky poskytovateli je vypůjčiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to s ohledem na možnost vypůjčitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

8. Poskytovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky provádět změny (množství a druh movitých věcí, předpokládané náklady na dopravu) a požádat vypůjčitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či emailem). Smlouva mezi poskytovatelem a vypůjčitelem je tak uzavřena po přijetí doručení e-mailu (akceptací) vypůjčitele.

9. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo objednávku uživatele odmítnout, a to zejména v případě, kdy movitá věc není momentálně k dispozici, nebo v případě existence neuhrazeného splatného závazku uživatele vůči poskytovateli. O odmítnutí objednávky vyrozumí poskytovatel uživatele shodným způsobem jako o přijetí objednávky.

11. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o výpůjčce. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o výpůjčce (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí vypůjčitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

V. Výpůjční řád

1. Zvolil-li uživatel jako způsob předání movité věci její zaslání na adresu vypůjčitele, odešle poskytovatel movitou věc vypůjčiteli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od uzavření smlouvy o výpůjčce, není-li u jednotlivé movité věci uvedena jiná dodací lhůta. Je-li předmětem objednávky více movitých věcí, u nichž je uvedena různá dodací lhůta, je dodací lhůtou nejdelší z nich. Pro počátek běhu dodací lhůty je rozhodující den, kdy uživatel uhradil poskytovateli v plné výši náklady spojené s dopravou movité věci k uživateli a zpět k poskytovateli. V případě, že uživatel nepřevezme od přepravce movitou věc a tato bude vrácena poskytovateli, platí, že již nastalé právní účinky smlouvy o výpůjčce pominou a zanikají práva a povinnosti účastníků z takové smlouvy vyplývající. Náklady spojené s odesláním a vrácením nedoručené movité věci hradí v plné výši vypůjčitel. Délka výpůjční doby se počítá prvním dnem uložením zásilky na výdejním místě dopravce (vybral-li vypůjčitel tuto možnost) nebo první pokus o doručení zásilky dopravcem, byla-li prokazatelně chyba nepřevzetí zásilky na straně vypůjčitele.

2. Zvolil-li vypůjčitel jako způsob předání movité věci její vyzvednutí ve výdejním místě poskytovatele, připraví poskytovatel movitou věc k vyzvednutí nejpozději do třech pracovních dnů a odešle uživateli oznámení, že movitá věc je připravena k vyzvednutí. Přesný termín osobního převzetí movité věci bude mezi účastníky ujednán po doručení oznámení uživateli, že movitá věc je připravena k vyzvednutí. Vypůjčitel je povinen převzít movitou věc na uvedené provozovně poskytovatele nejpozději do druhého pracovního dne od zaslání oznámení, že movitá věc je připravena k osobnímu předání. Od této doby se počítá délka výpůjční doby.

3. Při převzetí movité věci od přepravce je vypůjčitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí vypůjčitel zásilku od přepravce převzít, je však povinen tuto skutečnost u přepravce prokazatelným způsobem uplatnit. Převzetí movité věci je vypůjčitel povinen potvrdit. Potvrzením převzetí movité věci uživatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující movitou věc byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky tak nemůže být brán zřetel.

4. V případě, že je vypůjčitel v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči poskytovateli, je poskytovatel oprávněn pozastavit předání (odeslání) již objednané movité věci, a to až do okamžiku úplné úhrady všech závazků ze strany uživatele.

5. Poskytovatel neodpovídá vypůjčiteli za škodu způsobenou nesplněním jeho povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o výpůjčce v případě, kdy poskytovateli ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale brání vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli poskytovatele, jakož i případy, které jsou nezávislé na vůli poskytovatele, jejichž vznik poskytovatel nemůže ovlivnit a dočasně či trvalé brání poskytovateli v plnění povinností dle uzavřené smlouvy o výpůjčce bez ohledu na jejich předvídatelnost, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie apod. Za překážku bránící poskytovateli ve splnění jeho povinností se považuje mimo jiné i případ, kdy poskytovatel nebude schopen z důvodu karanténních opatření, karanténních doporučení či jiných mimořádných opatření vydaných příslušnými orgány státní správy personálně nebo materiálně zajistit řádné splnění povinností dle smlouvy o výpůjčce. O dobu trvání výše uvedených překážek nebo případů se prodlužují lhůty k předání movité věci. Jedná-li se o překážku nebo případ, který trvale brání poskytovateli v plnění jeho povinnosti dle smlouvy o výpůjčce, je kterýkoliv účastník smlouvy oprávněn od smlouvy o výpůjčce odstoupit.

6. Movité věci, které poskytovatel přenechává k užívání vypůjčiteli, jsou zpravidla ve stavu použité věci. Poskytovatel odpovídá za to, že se movitá věc hodí k účelu, ke kterému se obvykle používá a je zachována její funkčnost, a to s přihlédnutím k opotřebení při běžném způsobu užívání.

7. Movité věci jsou určeny pro použití v interiéru, pokud není u jednotlivé movité věci výslovně uvedeno jinak.

8. Okamžikem převzetí movité věci od poskytovatele přechází na vypůjčitele nebezpečí škody na movité věci. Je-li movitá věc přepravována na adresu uživatele, přechází nebezpečí škody na vypůjčitele i v případě, nepřevezme-li uživatel movitou věc, ač mu s ní poskytovatel umožnil nakládat. Nebezpečí škody na movité věci přechází zpět na poskytovatele až okamžikem, kdy poskytovatel movitou věc převezme zpět.

9. Vypůjčitel je oprávněn užívat movitou, a to způsobem uvedeným v návodu na použití (obsluze) výrobce, který byl vypůjčiteli předán spolu s movitou věcí, popř. způsobem přiměřeným povaze movité věci.

10. Vypůjčitel není oprávněn přenechat movitou věc jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

11. Množství movitých věcí, které je vypůjčitel oprávněn mít současně od poskytovatele vypůjčených, není omezeno.

12. Vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv změny nebo úpravy movité věci.

13. Vypůjčitel je povinen chránit movitou věc a činit všechna dostupná opatření, aby zabránil jejímu odcizení, ztrátě, zničení, poškození či nadměrnému opotřebení nebo znehodnocení. Nebezpečí náhodného zániku, poškození, ztráty, odcizení, snížení upotřebitelnosti movité věci nebo úpadku hodnoty z jakýchkoliv důvodů nese vypůjčitel.

14. Vypůjčitel je po dobu užívání povinen udržovat movitou věc v čistotě a skladovat ji na suchém místě.

15. Pokud movitá věc vyžaduje ke svému provozu a užívání baterie, poskytovatel tyto spolu s movitou věcí vypůjčovateli nepůjčuje (s výjimkou integrovaných nabíjecích článků). Baterie potřebné pro provoz a užívání movité věci je povinen si obstarat na své náklady vypůjčovatel.

16. V případě ztráty, zničení, poškození, nadměrného opotřebení nebo znehodnocení movité věci či jakékoliv její části anebo vzniku jakékoliv jiné škody na movité věci je vypůjčovatel povinen ohlásit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost poskytovateli a nahradit poskytovateli škodu z toho vzniklou.

17. Po dobu, kdy má vypůjčitel movitou věc u sebe, nese náklady spojené s užíváním movité věci. Vypůjčitel je současně povinen na svůj náklad udržovat movitou věc ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

18. Vypůjčitel je povinen kdykoliv umožnit poskytovateli kontrolu užívání movité věci a poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost.

19. Vypůjčitel užívá movitou věc na své vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku vypůjčitele nebo třetích osob, k jejichž vzniku dojde v souvislosti s užíváním movité věci.

20. Vypůjčitel je oprávněn užívat movitou věc maximálně po dobu objednané doby výpůjčky. Vypůjčovatel je povinen vrátit movitou věc poskytovateli nejpozději k poslednímu dni trvání výpůjční doby. Vypůjčitel je oprávněn vrátit movitou věc i kdykoliv před skončením této výpůjční doby poskytovateli.

21. Před ukončením výpůjční doby je vypůjčitel povinen vrátit poskytovateli movitou věc v případě, kdy užije movitou věc v rozporu se smlouvou (včetně VOP).

22. Vypůjčitel vrátí poskytovateli movitou věc následujícím způsobem:

a) převzal-li vypůjčitel movitou věc na výdejním místě popsaném v odst. 2 tohoto článku, vrátí poskytovateli movitou věc zpět osobně na tomto výdejním místě; vypůjčitel je povinen informovat poskytovatele o vrácení movité věci a dojednat s poskytovatelem přesný termín vrácení věci, nejpozději však poslední den určené výpůjční doby.

b) byla-li movitá věc zaslána vypůjčiteli prostřednictvím dopravce, vrátí vypůjčitel poskytovateli movitou věci prostřednictvím shodného poskytovatele přepravních služeb; k přepravě movité věci zpět poskytovateli použije vypůjčitel štítek pro zpětnou zásilku, který obdržel při převzetí movité věci, a movitou věc je povinen vhodným způsobem zabalit tak, aby nedošlo k jejímu poškození během přepravy. Vypůjčitel je povinen vrátit movitou věc čistou, ve stavu, v jakém ji převzal nehledě na běžné opotřebení, a v nepoškozeném obalu, v němž movitou věc převzal. Vypůjčitel předá zásilku dopravci nejpozději poslední den výpůjční doby.

23. Nevrátí-li vypůjčitel poskytovateli movitou věc, ačkoliv k tomu byl povinen, řádně a včas, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vypůjčenou movitou věc, vypůjčil si jich vypůjčovatel více v rámci jedné objednávky. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

24. Práva poskytovatele a vypůjčitele ze smlouvy o výpůjčce musí být uplatněna do tří (3) měsíců od vrácení movité věci, jinak je soud nepřizná, namítne-li druhá strana opožděné uplatnění práva.

25. V souvislosti s výpůjčkou movité věci vypůjčitel nehradí poskytovateli žádné další platby, s výjimkou nákladů spojených s odesláním movité věci na adresu uživatele a jejím následným vrácením zpět poskytovateli (dále jen „přepravní náklady“), které hradí uživatel v plné výši. O výši přepravních nákladů bude uživatel informován před odesláním objednávky. Úhradu přepravních nákladů je uživatel povinen provést bez zbytečného odkladu v rámci odeslání objednávky.

26. Výpůjční dobu určuje poskytovatel a vypůjčitel má možnost si na on-line půjčovně zvolit délku výpůjční doby dle výběru, který poskytl poskytovatel. Výpůjční doba na 1 týden činí na 7 kalendářních dní, na dva týdny činí 14 kalendářních dní, na měsíc činí výpůjční doba 30 kalendářních dní.

27. Výpůjční doba je započata následovně:

a) v případě osobního odběru je započata nejpozději následující den poté, co poskytovatel vypůjčovateli zašle e-mail s výzvou o vyzvednutí připravené objednávky na vypůjčovatelem vybrané výdejní místo. V případě, že si vypůjčovatel vyzvedne objednávku první den po odeslání výzvy, počítá se k započetí výpůjční doby tento den. Pokud si vypůjčovatel objednávku vyzvedne později, nebo si ji nevyzvedne vůbec, i tak se počítá výpůjční doba, která započala následující den po zaslání výzvy. Pokud vypůjčitel neodstoupí od smlouvy (e-mailem), počítá se půjčovné až do ukončení výpůjční doby stejně, jako kdyby si vypůjčitel objednávku převzal.

b) v případě doručení dopravcem na výdejní místo ze sítě dopravce je závislá na datu doručení dopravcem na vybrané výdejní místo započata nejpozději následující den, co vypůjčitel od dopravce dostal oznámení o možnosti vyzvednutí zásilky. Pokud si vypůjčitel převezme zásilku ještě v den doručení oznámení o možnosti doručení zásilky, je výpůjční doba započata tento den.

c) v případě doručení na adresu je započata nejpozději následující den poté, co se dopravce pokusil zásilku doručit vypůjčiteli. Pokud vypůjčitel zásilku převezme hned při prvním pokusu o doručení, počítá se tento den.

28. Při zapůjčení movité věci je vypůjčovateli účtována vratná záloha. Výše vratné zálohy je uvedena v informacích u jednotlivých produktů. Záloha je systémem automaticky přičtena při přidání produktu do košíku. V případě zapůjčení více movitých věcí hradí vypůjčovatel zálohu za každou tuto movitou věc jednotlivě. Vratnou zálohu uhradí vypůjčovatel spolu s půjčovným.

29. Vratná záloha je vypůjčovateli vrácena v plné výši na bankovní účet vypůjčovatele, pokud vypůjčovatel vrátí movité věci včas (tj. nepřekročí délku výpůjční doby) a ve stavu, v jakém jej převzal. V případě osobního předání movitých věcí poskytovateli může být záloha vrácena i v hotovosti, pokud bude poskytovatel hotovostí disponovat.

30. Poskytovatel má právo na využití zálohy, a to její části nebo i v plné výši, v závislosti na míře poškození movité věci, ztrátě movité věci, nebo na započtení pokut či poplatků za včasné nevrácení a dalších ujednání.

VI. Prodloužení délky výpůjčky

 1. Vypůjčovatel může poskytovatele zažádat o prodloužení délky výpůjčky dané movité věci nejpozději den před uplynutím konce výpůjční doby formou vyplněním formuláře o prodloužení výpůjční doby nebo zasláním e-mailu na info@kolotocik.cz, případně telefonicky.
 2. Prodloužení výpůjčky je platné pouze, pokud poskytovatel odešle vypůjčovateli e-mail o potvrzení prodloužení výpůjční doby k dané movité věci. Pokud vypůjčovatel neobdrží od poskytovatele toto potvrzení, jedná vypůjčitel tak, jako by mu byla žádost zamítnuta a vrátí movité věci k datumu ukončení výpůjční doby.
 3. Spolu s potvrzením o prodloužení výpůjční doby zašle poskytovatel vypůjčovateli také fakturu s platebními údaji pro uhrazení prosloužení výpůjčky.
 4. Vypůjčovatel potvrdí svou žádost o prodloužení výpůjční doby uhrazením faktury za prodloužení výpůjční doby nejpozději do tří (3) dnů od vystavení. Pokud vypůjčovatel fakturu neuhradí, jedná se tak, že nemá o prodloužení výpůjční doby již zájem a je povinen vrátit movité věci k původnímu datu ukončení výpůjční doby.
 5. Poskytovatel nemá povinnost žádost o prodloužení výpůjčky potvrzovat, a to hlavně v případě, kdy je movitá věc rezervovaná třetí osobou, případně může poskytovatel navrhnout kratší dobu prodloužení výpůjční doby, než vypůjčovatel žádal.
 6. Částka za prodloužení délky výpůjční doby je stejná částka, jaká je uvedena u informací dané movité věci za vybranou výpůjční dobu.

VII. Rezervace produktu k půjčení

 1. Vypůjčitel si může rezervovat vybrané movité věci na vyplněním rezervačního formuláře u daného produktu.
 2. Poskytovatel prověří dostupnost produktu a následně zašle vypůjčiteli e-mail o potvrzení či zamítnutí rezervace.
 3. Poskytovatel spolu s potvrzením o rezervaci zašle fakturu a platební údaje pro úhradu rezervace. Částka za rezervaci je shodná s výší půjčovného v okamžik, kdy byl produkt rezervován, včetně vratné zálohy.
 4. Vypůjčitel potvrdí svou rezervaci úhradou rezervační faktury a poskytovatel vytvoří závaznou objednávku.
 5. Pokud vypůjčitel nepotvrdí svou objednávku úhradou, jedná se tak, že už nemá o objednávku zájem a poskytovatel může produkt k půjčení nabídnout dalšímu zájemci.
 6. Vypůjčovatel může nejpozději před expedicí objednávky (tj. předání zásilky dopravci) svou objednávku zrušit, a to zdarma. Pokud objednávku nezruší, jedná se tak, že se vypůjčovateli započítává výpůjční doba i když si nepřevezme movitou věc. Poskytovatel v tomto případě nemusí vracet půjčovné zaplacené vypůjčovatele ani za dopravné, odeslal-li objednávku dopravcem. Výpůjční doba se počítá dle výpůjčního řádu článku V., odstavce 27.

VI. Prodej movité věci

1. V případě zájmu může vypůjčitel požádat poskytovatele, aby mu převedl vlastnické právo k jedné nebo více movitým věcem, které užívá na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce. Na převod vlastnického práva k vypůjčeným movitým věcem nemá vypůjčitel nárok. Případný převod vlastnického práva k movité věci bude realizován na základě samostatně uzavřené kupní smlouvy a za individuálně sjednaných podmínek s tím, že kupní cena za předmět převodu bude stanovena v závislosti na pořizovací ceně movité věci, jejím stáří a stavu, v jakém se nacházela v okamžiku, kdy ji vypůjčitel převzal.

VII. Dárkové poukázky

1. Poskytovatel umožňuje darovat předplatné v on-line půjčovně třetí osobě, a to ve formě zakoupení dárkového poukazu. Úhradu za nákup dárkového poukazu může dárce provést prostřednictvím nabízených platebních metod v on-line půjčovně. Poskytovatel zašle dárkový poukaz elektronicky na e-mail dárce zdarma, v případě zasílání dárkové karty prostřednictvím přepravce hradí náklady na přepravu dárce.

2. Podrobné podmínky darování dárkového poukazu včetně hodnoty nabízených dárkových poukazů jsou uvedeny na internetových stánkách on-line půjčovny.

VIII. Odstoupení od smlouvy o výpůjčce

A. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Vypůjčovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech a za podmínek upravených v občanském zákoníku, zejména v ustanoveních §§ 2002 ad. občanského zákoníku.

B. Spotřebitel

1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel poskytovateli písemně na adresu provozovny poskytovatele nebo e-mailem na adresu elektronické pošty poskytovatele info@kolotocik.cz

2. Uhrazením objednávky vypůjčitel výslovně souhlasí s poskytnutím služeb on-line půjčovny bezprostředně po této úhradě, tedy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku je proto spotřebitel v případě, že odstoupí od smlouvy, povinen uhradit poskytovateli poměrnou část poplatku za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

3. Spolu s odstoupením od smlouvy vrátí vypůjčitel poskytovateli movité věci, které mu poskytovatel přenechal k užívání. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením movitých věcí poskytovateli.

4. Poskytovatel vrátí spotřebiteli poměrnou část poplatku dle odst. 2 tohoto článku nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od spotřebitele přijal. Poskytovatel je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Poskytovatel však není povinen vrátit peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí movité věci nebo prokáže, že movité věci poskytovateli odeslal.

5. Jsou-li vrácené movité věci poškozeny nebo opotřebeny nad míru obvyklou v důsledku porušení povinností spotřebitele, je poskytovatel oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty movitých věcí. Nárok na úhradu škody vzniklé na movitých věcech je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení peněžních prostředků.

IX. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

1. Osobní údaje vypůjčovatele, který je fyzickou osobou, poskytnuté poskytovateli na základě objednávky v on-line půjčovně nebo smlouvy o výpůjčce, bude poskytovatel zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Svou informační povinnost vůči vypůjčovateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněné na webových stránkách www.kolotocik.cz.

3. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Vypůjčovatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu uživatele. Vypůjčovatel může souhlas se zasíláním uvedených informací a obchodních sdělení odvolat, a to sdělením odeslaným emailem na adresu elektronické pošty poskytovatele, popř. na adresu elektronické pošty poskytovatele, kterou poskytovatel vypůjčiteli za tím účelem sdělí.

5. Vypůjčitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je poskytnutí služeb na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X. Uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace vypůjčovatele (dále také jako “uživatele”) provedené na webové stránce může vypůjčovatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávky (dále jen „uživatelský účet“). Vypůjčovatel může provádět objednávky též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovateli považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o výpůjčce (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

XI. Řešení sporů

1. Vyřizování stížností vypůjčovatelů – spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@kolotocik.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poskytovatel na elektronickou adresu spotřebitele.

2. K projednání případných sporů vyplývajících ze smlouvy je dána pravomoc soudů České republiky.

3. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro on-line řešení sporů mezi poskytovatelem a spotřebitelem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé.

5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

XII. Závěrečná ujednání

1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2. Vypůjčitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Smlouva o výpůjčce včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

5. Vypůjčovatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smluvním stranám může být doručováno na jejich elektronickou adresu.

7. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8. Kontaktní údaje poskytovatele: Kontaktní osoba: Kateřina Jodlová, adresa pro doručování: Průběžná 21, Hůry 37371, adresa elektronické pošty info@kolotocik.cz, telefonní kontakt: + 420 727 873 903.

9. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 5. 1. 2023

Dne 5. 1. 2023 v Českých Budějovicích


Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel (kupující):Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:

Telefonní číslo:

Adresát (prodávající):
Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry, 373 71, IČO: 05421331

info@kolotocik.cz

tel: 727 873 903

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele
 (podpis)


Výkupní a sdílecí smlouva

Mezi zákazníkem a Provozovatelem: Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry, 373 71, IČO: 05421331, internetová adresa kolotocik.cz

     I.            Předmět obchodování a podmínky výkupu či sdílení

 1. Předmět obchodování dle těchto všeobecných obchodních podmínek je vykupování použitých oděvů (především dětských), hraček, potřeb pro miminka, autosedaček, kočárků, atd. nebo sdílení – zapůjčení hraček, dětských potřeb, kočárků a autosedaček, atd. za účelem dalšího půjčování (dále jen zboží), a to nikoli za finanční hotovost, ale za kredity, které lze využít na internetových stránkách provozovatele.
 2. Zákazník má povinnost pro využití těchto služeb si zřídit zákaznický účet na internetových stránkách provozovatele.
 3. Kredity převedené na zákaznický účet mají neomezenou platnost.
 4. Zákazník nejdříve vyplní poptávkový formulář zveřejněném na internetových stránkách provozovatele. V případě zájmu ze strany provozovatele může zákazník zboží doručit, a to na své vlastní náklady, nedomluví-li se strany jinak.
 5. Aby provozovatel přijal do výkupu či sdílení zboží, musí být zboží čisté, bez vad a funkční. Pokud zákazník zašle provozovateli zboží, které bude vykazovat vady, výkupce má právo do výkupu takové zboží nepřijímat a dokonce má právo stanovit poplatek za zvýšené náklady ve spojitosti s likvidací zboží. Stejně tak má provozovatel právo určovat, zda zboží do výkupu přijme či ne, když to uzná za vhodné, i v případě, že zboží bude bezvadné a funkční.

      II.            Uzavření smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem

 1. Kupní či sdílecí smlouva i veškerá další komunikace provozovatele se zákazníkem probíhá elektronickou formou na internetové adrese provozovatele. Za tímto účelem je každý zákazník povinen zajistit si funkční emailovou adresu a mobilní kontakt tak, aby s ním bylo možné tímto způsobem komunikovat.
 2. Zákazník je povinen uvést kontaktní údaje, které jsou vyžadovány v poptávkovém formuláři.
 3. Zákazník je povinen si vytvořit zákaznický účet na internetových stránkách provozovatele.
 4. U výkupu oblečení je stanovena výkupní cena na váhu dle platného ceníku zveřejněného na internetové stránce provozovatele, u ostatního zboží je cena stanovena individuální, povětšinou kolem 50% z tržní hodnoty zboží. U sdílení do půjčovny je výplata také vždy určena individuálně.
 5. Zákazníkovi bude do 14. dnů od převzetí zboží zaslán na email vypracovaný návrh výkupní či sdílecí částky.
 6. Zákazník má právo do 3 kalendářních dnů odpovědí na email s návrhem výkupní či sdílecí částky podat svůj nesouhlas s touto částkou. V tomto případě bude zboží zákazníkovi vráceno, a to na vlastní náklady. Pokud si zákazník nepřevezme zásilku, nebo si jej nevyzvedne na výdejním místě či provozovně, a zboží se tímto vrátí provozovateli, bude mu na e-mail zaslána výzva na uhrazení dalšího pokusu o doručení. Pokud zákazník nebude na výzvu reagovat do 7 dní od zaslání této výzvy, nemá již provozovatel povinnosti zboží vracet a zboží tímto přechází do vlastnictví provozovatele za 1 Kč. Tuto částku uhradí zákazníkovi do 7 dnů na jeho bankovní účet.
 7. Pokud zákazník neprojeví nesouhlas, bude mu nejpozději do 7 dní připsána odpovídající částka v podobě kreditů na uvedený zákaznický účet na internetových stránkách provozovatele.
 8. Provozovatel neprovádí výkup či sdílení mimo území České Republiky.
 9. V případě sdílení se strany předem e-mailem dohodnou o výši výkupní ceny v případě, že se zboží poškodí či ztratí. Pokud k tomu dojde, má provozovatel povinnost zaslat tuto částku do 14 dnů na zákazníkovo bankovní účet.
 10. Zákazník předává zboží do sdílení na minimální období jednoho roku. Zákazník má právo si zažádat o navrácení zboží předčasně nebo si jej převzít jen na určitou dobu, a to po předchozí domluvě s provozovatelem. Pokud bude zboží dostupné, tj. nebude zrovna vypůjčeno nebo na něj nebude vytvořena rezervace, je provozovatel požadavku zákazníka vyhovět. Výpovědní doba této smlouvy je 3 měsíce.
 11. Zákazník prohlašuje, že všem zmíněním bodům obchodních podmínek rozuměl, je oprávněn provádět veškeré zde zmiňované transakce a zboží, které zasílá provozovateli, nepochází z trestné činnosti.
 12. Zákazník předáním zboží do výkupu či sdílení souhlasí s obchodními podmínkami a tímto uzavírá s provozovatelem výkupní či sdílecí smlouvu.