Obchodní podmínky

Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry, 373 71, IČO: 05421331

Elektronická pošta prodávajícího (email): info@kolotocik.cz, tel.: +420727873903

pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové na adrese https://kolotocik.cz

Obchodní podmínky pro prodej zboží

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry 37371, identifikační číslo: 05421331, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://kolotocik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 3.9.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • v hotovosti v místě provozovny prodávajícího uvedené v kontaktech;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1778483028/3030, vedený u společnost Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostě prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8 Vrátí-li kupující zboží bez naší originální visačky nebo v poničeném či opotřebovaném stavu, má prodávající právo na ponížení vrácené částky, a to v přiměřené částce, o kterou bude snížena tržní hodnota zboží.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, kromě těch, které jsou uvedeny v popisu zboží. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Záruční doba zakoupeného zboží je 24 měsíců. Tato doba se ovšem nevztahuje na vady z běžného opotřebení či používání. Pokud má zboží vadu, která nebyla v popisu uvedena, může kupující uplatnit reklamaci ihned při převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zásilky zasílané na dobírku nebudou přijímány.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kolotocik.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v dokumentu o ochraně a zpracování osobních údajů.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Průběžná 21, Hůry, 37371, e-mail: info@kolotocik.cz

V Českých Budějovicích, dne 5. 1. 2023

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamaci ohlaste vyplněním reklamačního formuláře či zasláním na e-mail info@kolotocik.cz a to ihned, co si vady všimnete. Obratem vás budeme kontaktovat a domlouvat se s vámi na dalším postupu.

Reklamaci nelze možné uplatnit po uplynutí reklamační lhůty, která činí 24 měsíců.

Reklamace řešíme následovně:

 • Po ohlášení reklamace vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.
 • Budeme po vás vyžadovat popis a fotografii vady.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že se většinou jedná o levné bazarové zboží, kolikrát se nám nevyplatí hradit dopravné k nám, a je pro nás schůdnější se s vámi domluvit na přiměřené slevě, vystavení kupónu nebo na vrácení celé částky za zboží (bez toto, abyste zboží zasílali zpět).
 • V případě, že se domluvíme na vrácení zboží a posouzení reklamace, reklamované zboží odešlete na adresu uvedenou v kontaktech a reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o bazarové či outletové zboží, nedokážeme vám zajistit výměnu zboží nebo opravu vady a vždy vracíme částku za zboží v podobě kupónu či na váš bankovní účet.

Vzorový formulář pro reklamaci:
Adresát: Kateřina Jodlová, Průběžná 21, 373 71 Hůry

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Datum:
Podpis:

Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel (kupující):Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail:

Telefonní číslo:

Adresát (prodávající):
Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry, 373 71, IČO: 05421331, info@kolotocik.cz, tel: +420 727 873 903

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele
 (podpis)

VÝKUPNÍ SMLOUVA

Mezi zákazníkem a Provozovatelem: Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry, 373 71, IČO: 05421331, internetová adresa kolotocik.cz

 1. Předmět obchodování dle těchto všeobecných obchodních podmínek je vykupování použitých oděvů (především dětských), hraček, potřeb pro miminka, autosedaček, kočárků, atd., a to nikoli za finanční hotovost, ale za kredity, které lze využít na internetových stránkách provozovatele.
 2. Zákazník má povinnost pro využití těchto služeb si zřídit zákaznický účet na internetových stránkách provozovatele, mít platnou e-mailovou adresu a uvést kontaktní údaje, které jsou vyžadovány v poptávkovém formuláři.
 3. Kredity převedené na zákaznický účet mají neomezenou platnost. Hodnota jednoho kreditu se rovná 1 Kč.
 4. Zákazník nejdříve vyplní poptávkový formulář zveřejněném na internetových stránkách provozovatele. V případě zájmu ze strany provozovatele může zákazník zboží doručit, a to na své vlastní náklady, nedomluví-li se strany jinak.
 5. Aby provozovatel přijal do výkupu zboží, musí být zboží čisté, bez vad a funkční. Pokud zákazník zašle provozovateli zboží, které bude vykazovat vady, výkupce má právo do výkupu takové zboží nepřijímat a dokonce má právo stanovit poplatek za zvýšené náklady ve spojitosti s likvidací zboží. Stejně tak má provozovatel právo určovat, zda zboží do výkupu přijme či ne, když to uzná za vhodné, i v případě, že zboží bude bezvadné a funkční.
 6. U výkupu oblečení je stanovena výkupní cena na váhu dle platného ceníku zveřejněného na internetové stránce provozovatele, u ostatního zboží je cena stanovena individuální, povětšinou kolem 50% z tržní hodnoty zboží.
 7. Zákazníkovi bude do 14. dnů od převzetí zboží zaslán na email vypracovaný návrh výkupní částky.
 8. Zákazník má právo do 3 kalendářních dnů odpovědí na email s návrhem výkupní částky podat svůj nesouhlas s touto částkou. V tomto případě bude zboží zákazníkovi vráceno, a to na vlastní náklady. Pokud si zákazník nepřevezme zásilku, nebo si jej nevyzvedne na výdejním místě či provozovně, a zboží se tímto vrátí provozovateli, bude mu na e-mail zaslána výzva na uhrazení dalšího pokusu o doručení. Pokud zákazník nebude na výzvu reagovat do 7 dní od zaslání této výzvy, nemá již provozovatel povinnosti zboží vracet a zboží tímto přechází do vlastnictví provozovatele za 1 Kč. Tuto částku uhradí zákazníkovi do 7 dnů na jeho bankovní účet.
 9. Pokud zákazník neprojeví nesouhlas, bude mu nejpozději do 7 dní připsána odpovídající částka v podobě kreditů na uvedený zákaznický účet na internetových stránkách provozovatele.
 10. Provozovatel neprovádí výkup mimo území České Republiky.
 11. Zákazník prohlašuje, že všem zmíněním bodům obchodních podmínek rozuměl, je oprávněn provádět veškeré zde zmiňované transakce a zboží, které zasílá provozovateli, nepochází z trestné činnosti.
 12. Zákazník předáním zboží do výkupu souhlasí s obchodními podmínkami a tímto uzavírá s provozovatelem výkupní smlouvu.

DAROVACÍ SMLOUVA

mezi dárcem a obdarovaným: Bc. Kateřina Jodlová, se sídlem Průběžná 21, Hůry, 373 71, IČO: 05421331

1. Zasláním zboží na adresu obdarovaného, po bezprostředním vyplnění formuláře pro objednání dopravy a zvolením možnosti “darování”, nebo podepsání darovací smlouvy v případě osobního předání, dárce bezplatně převádí obdarovanému zboží, především oblečení, obuv, hračky, dětské, školní a sportovní potřeby, kočárky, autosedačky, potřeby do domácnosti a jiné, do jeho vlastnictví.

2. Obdarovaný tento dar přijímá okamžikem převzetí zásilky od dopravce. Obdarovaný však nemusí zboží přijmout a každý dar by měl být přijímám na základně předchozí domluvy.

3. Obdarovaný prohlašuje, že dar bude použit pro následný prodej na portále kolotočík.cz, přičemž následný výtěžek bude použit pro charitativní účely, konkrétně pro děti v nouzi, nemocné aj. z charitativního projektu Patron dětí, provozujícím nadací Sirius. Obdarovaný nenese jakoukoliv zodpovědnost za chod tohoto charitativního projektu a v případě jeho ukončení má právo na výběr jiného charitativního projektu s podobnými hodnotami.

4. Výtěžkem se rozumí minimálně 40% z prodejní částky darovaného zboží. Zbylé finanční prostředku jsou použity na nutné náklady vedoucímu k prodeji – náklady na focení a vystavování zboží, náklady na expedici, náklady spojené s provozováním a chodem webových stránek, náklady a poplatky spojené s platbou, náklady na propagaci. Prodejní částka bude naceněna dle aktuální tržní hodnoty zboží, s přihlédnutím na míru opotřebení či vad.

5. Dárce může sledovat průběh činnosti obdarovaného v sekci Komu pomáháme. Obdarovaný se zavazuje na požádání doložit potvrzení vydaného charitativním projektem.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy obdarovaný převezme zásilku od dopravce, nebo při podpisu obou smluvních stran v případě osobního předání (v tomto případě je smlouva zhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jednom).

10%

sleva pro nové zákazníky 🎁

Přihlaste se, získejte slevu na první nákup a buďte informováni o našich novinkách a dalších nabídkách!

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich [link]zásadách ochrany osobních údajů[/link].